Všechny informace, které terapeut v průběhu terapie o klientovi získá, považuje terapeut za důvěrné. Terapeut nesděluje (pokud není s klientem domluven jinak) informace o klientovi a průběhu terapie nikomu, ani klientovým nejbližším příbuzným. Pokud by chtěl terapeut publikovat jakékoliv informace o průběhu terapie v odborném tisku, anebo knižně, udělá tak jenom s písemným souhlasem klienta. Klient musí případně odsouhlasit rovněž formu a rozsah publikovaných informací. Tyto zásady platí i neomezenou dobu po ukončení terapie.

Terapeut si vyhrazuje právo diskutovat průběh terapie s kolegy v rámci intervizí anebo v supervizi. V těchto případech zůstane klient anonymní.

Psychosomatické a terapeutické centrum Plzeň není smluvním zařízením žádné ze zdravotních pojišťoven.  Nejsme povinni vést záznamy terapie ke kontrole jiným institucím, anonymita klientů je plně zachována.